AMAÇ

Yaylalar yılın belli dönemlerinde hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü geçici yerleşim alanlarıdır. Eski dönemlerde hayvan yetiştiriciliği ve tarımsal üretim amacıyla oluşturulan bu yerleşim alanları, günümüzde turizm ve rekreasyonel faaliyetler için de sıklıkla kullanılmaktadır. Yaylaların kullanım amacının farklılaşması ve çeşitlenmesi günümüzde pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Özgün mimarideki bozulmalar, düzensiz yapılaşma, çevre kirliliği, mera alanlarının azalması ve yaylacılık kültürünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması bu sorunlardan bazılarıdır. Yaylacılık faaliyetleri birçok ülkede günümüzde sürdürülmekte ve önemli bir geçim kaynağı olarak kabul edilmektedir. Asya, Afrika, Avrupa ülkeleri yayla ve yaylacılık faaliyetleri sayesinde büyük servetler kazandıkları bilinmektedir.

Farklı disiplinler tarafından çalışma alanı olarak seçilen yaylacılık ve yayla kültürü çalışmaları birçok yeni bilginin de gün ışığına çıkmasına yardımcı olacaktır. Değişen teknik ve teknolojik şartlar aynı zamanda birçok geleneksel kültür değerlerin kaybolmasına ya da ihmal edilmesine zemin hazırlamaktadır. Yaylalar ve yaylacılık faaliyetleri geçmişten günümüze Türk kültürünün, yaşam tarzının ve yerleşim şekillerinin önemli unsurlarından biridir. Farklı coğrafî koşullar (jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, vb) gerek Türkiye içinde, gerekse diğer Türk devletlerinde yaylacılık kültüründe belli farklılıklara neden olmuştur.

Yaylacılık ve yayla kültürüne bağlı hayat tarzını dünyanın neredeyse tamamında görmek mümkündür. Yaylalar bir yandan mükemmel doğa harikaları ve güzelliklerle doluyken bir yandan da toplumların ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Zaman zaman mevsimlere ve coğrafi durumlarına göre pek çok turistin de önemli uğrak yerlerinden biri olan yaylalar, yaylacılık sürecindeki faaliyetler, yaylalarda yapılan etkinlik ve şenlikler de sosyal ve kültürel yönden değerlendirilmesi gereken önemli bir durumdur. Bu bağlamda yapılacak olan bilgi şöleni sayesinde yayla ve yaylacılıkla ilgili dil ve kültür, ekonomi, sağlık, tarım ve hayvancılık, sanat tarihi, el sanatları, halk bilimi ve ormancılık gibi değerlerin tartışılması, tanıtılması, durum tespitinin ve geleceğe yönelik planlamaların yapılması hedeflenmektedir.

Katılımcıların ortaya çıkaracakları yaylacılık değerlerinin korunması ve geleceğe taşınması meselesi gündeme taşınacaktır. Günümüzde ihtiyaç duyulan sağlıklı beslenme ve kaliteli su meselesi üzerine nelerin yapılacağı tartışma konusu haline getirilecektir. Farklı disiplinlerde çalışan katılımcıları ve ilgili paydaşları biraraya getirerek yayla ve yaylacılıkla ilgili sorunları belirlemek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmak, farklı ülkelerdeki benzerlik ve farklılıkları tespit etmek ve karşılaştırma yapmak sempozyumun esas amacını oluşturmaktadır.

KAPSAM

Yayla ve yaylacılık hakkındaki bilimsel araştırmaları coğrafya, tarih, ekonomi, antropoloji, mimarlık, sanat tarihi, sosyoloji, edebiyat, halkbilim, etnoloji, iktisat tarihi, sağlık, musiki olarak saymak mümkündür. Bu bilim dallarındaki çalışmalar sistem analizi, sosyal yapı analizi, geçim kaynakları, üretim ve ticaret, beslenme şekilleri, hayvancılık ekonomisi, nüfus hareketleri, kültürel kaynaşma, aile iş birliği, dokuma çeşitleri, dil ve ağız özellikleri ve inanma konuları etrafında yoğunlaşmıştır. Ülkemizde yaylacılık faaliyetleri hakkındaki yayınlar 2000 ile 2010 yılları arasında oldukça artmıştır. Ülkemiz dışında özellikle Türk dünyasında yaylacılık faaliyetleri geçmişteki canlılığını muhafaza ederek sürdürülmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaylacılık ve buna bağlı iktisadi ve sosyal göç hareketlerinin olduğu bilinmektedir. Tüm bu gerçeklerden hareketle yapacağımız bilgi şölenimizin yayla ve yaylacılık faaliyetlerine ve konuyla ilgili araştırmalara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.